วันอาทิตย์ ที่ 9 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา นำโดย นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานของจังหวัดแพร่ และหน่วยงานองค์กรอิสระระดับพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย
– ดร.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ

– นางปัณณพัฒน์ ณัฐพสิษฐ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.9)
– นายวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้แทนผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 5
– นางลัลนันทน์ จินดามณี รักษาการราชการแทนผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่
– พันตำรวจโท ศิระปรุฬห์ ปวเรศจิรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่
– นายพิทักษ์ คำอุ่น ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดแพร่
– นายณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวได้พิจารณาประเด็นการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญระดับพื้นที่ และมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รวมทั้งการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติของจังหวัดแพร่
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่าจะนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการไปบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส สุจริต เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ โดยคณะกรรมาธิการจะนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาศึกษาเพื่อจัดทำรายงานเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน