วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ด/.. ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา ประจำปี/ 2563

ร้อยเอ็ด/..
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา ประจำปี/ 2563

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา ประจำปี/ 2563

นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่าย เข้าร่วมงาน กิจกรรมประกอบด้วยการตรวจรักษาสัตว์เลี้ยง การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การถ่ายพยาธิ การผ่าตัดทำหมัน มอบถุงเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกร 10 คน ออกบูทนิทรรศการการดำเนินงานของหน่วยงานและภาคีเครือข่าย การปลูกหญ้าเลี้ยงโค-กระบือ และการให้ความรู้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

ดำเนิน พรมำชยา/รายงาน
Cr:คนกรช พวงศรีเคน