วันอาทิตย์ ที่ 9 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาติดตามการจัดสรรเงินอุดหนุนรายจังหวัดของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว การดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว และการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้แก่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน โดยมี นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ

จากการประชุมร่วมกันนั้นคณะกรรมาธิการได้รับทราบสภาพปัญหาของการดำเนินงาน งบประมาณดังกล่าวยังมีปัญหาการกระจายสู่จังหวัดต่าง ๆ ไม่สมดุล อีกทั้งการมีส่วนร่วมของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยังมีอยู่น้อย ดังนั้น คณะกรรมาธิการจะได้นำข้อมูล และสภาพปัญหาไปประกอบการพิจารณาศึกษาและดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน