วันอาทิตย์ ที่ 9 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พสกนิกรทุกภาคส่วนร่วมใจฟื้นฟูสภาพป่า เนื่องในวาระครบรอบ 25 ปี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จย่า หรือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พสกนิกรทุกภาคส่วนร่วมใจฟื้นฟูสภาพป่า เนื่องในวาระครบรอบ 25 ปี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จย่า หรือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เช้าวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 นายณรงค์ อภิชัย ประธานสายปฏิบัติการพัฒนามูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฟื้นฟูและปรับสภาพป่า(ปลูกป่าเสริม) สืบสานพระราชดำริ พลิกฟื้นคืนผืนป่าธรรมชาติดั้งเดิม ที่บริเวณบ้านป่าซางนาเงิน ตำบล อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง นายธนาพล วิเศษจารุโรจน์ กำนันตำบลแม่ฟ้าหลวง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงด้วยความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและอุทิศถวายความรักและความรำลึกในพระองค์ท่าน อีกทั้ง เพื่อเทิดพระเกียรติในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความหวงแหนและช่วยกันดูแลผืนป่า รวมทั้งทรัพยากรป่าไม้ที่สร้างความสมดุลในระบบนิเวศวิทยา

ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าเมื่อเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา สร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าไม้ประมาณ 605 ไร่ โดยแปลงปลูกป่าเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าฯ ได้รับผลกระทบ 99 แปลง บริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์ บ้านป่าซางนาเงิน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้เข้าสำรวจพื้นที่พบว่า ต้นไม้ส่วนใหญ่ในพื้นที่คือต้นสนและไผ่ ซึ่งได้รับความเสียหายเฉลี่ยรวม 80 ต้นต่อไร่ ในขณะเดียวกันกับพบกล้าไม้หลายชนิดเกิดใหม่ในดินจำนวนมากอีกด้วย จึงได้ทำการาำรวจวางแผน ศึกษาและคัดเลือกกล้าไม้นับหมื่นต้นเพื่อนำมาปลูกเสริมทดแทนป่าเชิงเดี่ยว อันเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู สร้างความหลากหลายในระบบนิเวศ

โดยได้มีการวางมาตรการดูแลพื้นที่ป่าที่ปลูกแล้วนั้น ไม่ให้มีการเข้ารบกวนจนกว่ากล้าไม้จะเติบโตสมบูรณ์และแผ่กิ่งก้านสาขาครอบคลุมพื้นที่ให้เกิดควาทอุดมสมบูรณ์ต่อไป

นายณรงค์ อภิชัย กล่าวด้วยว่า กิจกรรมฟื้นฟูป่า จึงเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ที่มีพระประสงค์ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพา ทรงพลิกฟื้นผืนป่าที่ดอยตุงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 สร้างความยั่งยืนให้ประชาชนในพื้นที่ดอยตุงจวบจนปัจจุบัน

“ดังนั้น การที่ทุกภาคส่วนมาร่วมกันฟื้นฟูผืนป่าในวันนี้ จึงไม่ใช่เป็นการทำเพื่อตนเอง แต่เพื่อลูกหลานและประเทศชาติ สานต่อพระราชปณิธานสมเด็จย่า “ปลูกป่า ปลูกคน” ถ้ายังคงอยู่ แม้จะทรงเสด็จสวรรคตไปถึง 25 ปีแล้วก็ตาม”

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
11/07/63