วันพุธ ที่ 12 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สัมมนาเชิงวิชาการขับเคลื่อนความร่วมมือกับท้องถิ่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ป่าไม้ ที่ดิน ไฟป่า และฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่

สัมมนาเชิงวิชาการขับเคลื่อนความร่วมมือกับท้องถิ่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ป่าไม้ ที่ดิน ไฟป่า และฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการขับเคลื่อนความร่วมมือกับท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ป่าไม้ ที่ดิน ไฟป่า และฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนรินทร์ ประทวนชัย ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน และนายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและสนับสนุนการจัดงานเพื่อร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือกับท้องถิ่น และภาคประชาชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความมั่นคงและยังยืน ภายในการสัมมนาฯ มีการทำบันทึกความร่วมมือและประกาศเจตนารมณ์ โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจการปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้
นายเจริญฤทธ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 101 แห่ง สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สภาองค์กรชุมชน ร่วมลงนามในครั้งนี้ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง