แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด

แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อรับการ
ตรวจติดตามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวม รวมถึงการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน จากการตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น. นายภูมา ธรรมกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง
แรงงาน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อรับการ
ตรวจติดตามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวม รวมถึงการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน จากการตรวจราชการ รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงาน นายจรัญชัย ก่อศรีพิทักษ์กุล ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน นางสาวไพลิน จินดามณีพร ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม นางลัพธวรรณ วอลช์ แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายเรวัต พิพัฒน์วงศ์เจริญ ประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด นายณัฐพงศ์ ศรีพูนสุข จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด นายสว่าง วีรกิจบริการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายปราโมทย์ พากพูลไพร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
นายภูมา ธรรมกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่าการลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในครั้งนี้เป็น

การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี) เพื่อติดตามการตรวจราชการ แบบบูรณาการในภาพรวมของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Government Innovation Lab) การติดตามงานอื่นๆ ที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หรือปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมาย การติดตาม การตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนและนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การตรวจติดตามการบูรณาการด้านแรงงาน การตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การติดตามการดำเนินงานตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงแรงงาน การติดตามข้อมูลตำแหน่งงานว่าง ความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ และการบรรจุงาน การติดตามการดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ในพื้นที่โครงการ “จิตอาสาพระราชทานตามแนวประราชดำริ” ฟาร์มตัวอย่าง และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับโครงการที่ดำเนินการ และอยู่ระหว่างดำเนินการแล้วประสบปัญหา ตลอดจนโครงการที่ไม่เคยดำเนินการ และประสงค์จะดำเนินการในพื้นที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนและตอบสนองความต้องการของพื้นที่
นางลัพธวรรณ วอลช์ แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด การเกษตรสร้างมูลค่า การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน การพัฒนาชุมชนเมือง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การพัฒนาในเชิงพื้นที่ การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นโยบายเร่งด่วน นโยบายสำคัญ แนวทางการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานในหน่วยงานกระทรวงแรงงาน ในจังหวัดร้อยเอ็ด รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงานการดำเนินงานตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงแรงงาน รายงานข้อมูลตำแหน่งงานว่าง ความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ และการบรรจุงาน และรายงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ในพื้นที่โครงการ “จิตอาสาพระราชทานตามแนวประราชดำริ” ฟาร์มตัวอย่าง