วันจันทร์ ที่ 10 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“นายกสมคิด” ทต.หนองป่าครั่ง ได้รับเลือกเป็นประธานสันนิบาตเทศบาล จ.เชียงใหม่ “คนใหม่”

“นายกสมคิด” ทต.หนองป่าครั่ง รับเลือกเป็นประธานสันนิบาตเทศบาล จ.เชียงใหม่ “คนใหม่

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ที่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้มีการจัดการคัดเลือกประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่หมดวาระลง โดยมีดร.จำรูญ เร่งถนอมทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลหางดง ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย นายกเทศมนตรี ประธานสภา และปลัดเทศบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวม 121 แห่ง


ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” โดยนายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และการบรรยายเรื่องความเคลื่อนไหวและแนวทางการดำเนินงานของสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย และสันนิบาตภาคเหนือ โดย ดร.จำรูญ เร่งถนอมทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลหางดง ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง กรรมาธิการสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย


จากนั้นได้มีการคัดเลือกประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระลง โดยมีผู้เสนอชื่อนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง เป็นประธานฯ และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง เป็นประธานสันนิบาตเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่คนต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง