วุฒิสภา จัดกิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “พูดให้เร้าใจ ถึงไหนถึงกัน”

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 203 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะอนุกรรมการติดตามการสร้างสรรค์การประชาสัมพันธ์วุฒิสภา ในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา จัดกิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “พูดให้เร้าใจ ถึงไหนถึงกัน”

โดยนายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา เป็นวิทยากรนำเสวนา และมีพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานอนุกรรมการติดตามการสร้างสรรค์การประชาสัมพันธ์วุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา และบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมกิจกรรม
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาได้พบปะสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการอภิปรายและประเด็นให้มีความน่าสนใจ น่าติดตาม เข้าใจง่าย รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ไปสู่สาธารณชนอย่างถูกต้อง และเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญของการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของวุฒิสภาและสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของวุฒิสภาได้อย่างเหมาะสม

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน