วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ด่วน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ แจ้งและ ปชส.ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ช่วงโควิด 19 พบเชื้อในพื้นที่ จ.ระยอง

ด่วน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ แจ้งและ ปชส.ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ช่วงโควิด 19 พบเชื้อในพื้นที่ จ.ระยอง
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID 19 ในพื้นที่จังหวัดระยอง โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความกังวลและห่วงใยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงตลอดจนผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับบริการในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในห้วงเวลานี้ จึงขอแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ตลอดจนผู้ที่จะเข้ารับบริ การ เพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติดังนี้
1. หากไม่มีความจำเป็น ขอให้ท่านงดการเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ในช่วงเวลานี้ ยกเว้นกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน
2. ท่านที่อยู่ในระบบนัด ถ้าเป็นไปได้ โปรดติดต่อห้องตรวจเพื่อทำการเลื่อนนัดออกไปก่อน
3. หากท่านมีความจำเป็นที่ต้องมาในเข้าพื้นที่อาคารของโรงพยาบาล ท่านต้องผ่านระบบการคัดกรองอย่างละเอียด โดยเฉพาะการให้ประวัติตามความเป็นจริงกับเจ้าหน้าที่ของคัดกรอง
4. ท่านและผู้ที่มาด้วย ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือ และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ จนกว่าจะมั่นใจได้ว่าสามารถควบคุมการระบาดได้ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพิ่มเติม จะประชา สัมพันธ์ให้ทราบในโอกาสต่อไป

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012/พ.จ.อ.หญิง จรรยา สถาวร ร่วมรายงานข่าว ชลบุรี
โทร 0909535645