วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สื่อมวลชนเมืองเกินร้อย! เกาะติดสถานการณ์..ลงพื้นที่เพื่อทำการประชาสัมพันธ์,ตามโครงการ ประชาสัมพันธ์การ”กำกับและติดตาม”การปฏิบัติราชการในภูมิภาค” เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ศรีสะเกษ

สื่อมวลชนเมืองเกินร้อย! เกาะติดสถานการณ์..ลงพื้นที่เพื่อทำการประชาสัมพันธ์,ตามโครงการ ประชาสัมพันธ์การ”กำกับและติดตาม”การปฏิบัติราชการในภูมิภาค” เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่่ 13-14 กรกฏาคม 2563 ณ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ (เขตตรวจราชการที่ 13 และ 14)

เวลา 08.00-12.00 น.วันที่(14 ก.ค.2563)-ทีมสื่อเกาะติดสถานการณ์ลงพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูล โครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าห้วยขนุน-ซำแต ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ.รับฟังข้อมูลรายละเอียดโครงการจากตัวแทนโครงการชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ ความเป็นมาของโครงการ/แหล่งงบประมาณ/ผลการดำเนินงานโครงการ/ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
-**ประเภทโครงการ แหล่งน้ำ งบประมาณประจำปี/2562 ผู้อนุมัติโครงการ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง (คำสั่งที่ 232/2561) วันที่อนุมัติโครงการ 21 มิ.ย. 2562 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 13,517,000.00 บาทหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการชลประทานศรีสะเกษ
#-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548! .ข้อ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของรัฐที่หน่วยงานของรัฐต้องเผยแพร่แก่ประชาชนอย่างน้อยต้อง ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

(1) เหตุผลความจําเป็น และวัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภค

(2) สาระสําคัญของโครงการ :มโนทัศน์/วิจัยผลคาดว่าจะได้รับ

(3) ผู้ดําเนินการ:ชลประทานศรีษะเกษ

(4) สถานที่ที่จะดําเนินการ:

(5) ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ

(6) ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ

(7) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ในสถานที่ที่จะ ดําเนินโครงการและพื้นที่ใกล้ เคียง และประชาชนทั่วไป รวมทั้งมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยา ความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว

(8) ประมาณการค่าใช้จ่าย ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้ดําเนินโครงการของรัฐเอง ให้ระบุที่มาของเงินที่จะนํามาใช้ จ่ายในการดําเนินโครงการนั้นด้วย../ผู้สื่อข่าวเมืองเกินร้อย..รายงานจากพื้นที่จ.ศรีสะเกษ..

________
คณิต ไชยจันทร์:ภาพ/ข่าว
ทีมข่าวดงแม่เผดทีวีออนไลน์:อัพเดทสถานการณ์ข่าว/รายงาน