วันศุกร์ ที่ 7 เดือนสิงหาคม คศ.2020

ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ การจัดทำและดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา นำโดย พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เดินทางไปติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดตั้งพุทธมณฑล 4 ภาค

และการกำหนดให้มีวัดต้นแบบประจำตำบล พร้อมทั้งประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อรับทราบการใช้ประโยชน์พื้นที่พุทธมณฑลในปัจจุบัน และร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการจัดตั้งพุทธมณฑล 4 ภาค และแนวโน้มการผลักดันให้มีวัดต้นแบบประจำตำบล อย่างน้อย 1 วัด 1 ตำบล เพื่อเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและเปิดโอกาสให้ประชาชนใกล้ชิดกับวัดมากยิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน