วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 นาฬิกา วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

นำโดย นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พลโท จเรศักณ์ิ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เดินทางไปยังสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโชคชัย ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อรับฟังการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ซึ่งมีนายจรัส เพ็ญศิริสมบูรณ์ ผู้อำนวยการชลประทานมหาสารคาม เป็นผู้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการขุดลอกลุ่มน้ำชีหลง พร้อมติดตั้งระบบส่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ ทั้งนี้คณะกรรมการได้ร่วมหารือพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1) ปรับปรุงระบบสูบน้ำโดยใช้พลังงานทดแทน
2) ปรับปรุงคลองส่งน้ำให้เป็นระบบท่อ
3) ก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก และขนาดกลางบริเวณโคกหนองพอก
4) ก่อสร้างประตูเปิด – ปิดน้ำกุดชีหลง เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด
5) ปรับปรุงถนนในพื้นตำบลหัวขวางเพื่อใช้ในการขนส่งผลผลิตของเกษตรกร
ในครั้งนี้ทางคณะกรรมการได้น้ำหน้ากากอนามัย และหนังสือแนะนำวิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 มอบให้กับตัวแทนเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนในการใช้ประโยชน์ต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน