วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา จัดสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการหามาตรการป้องกัน “ปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา จัดสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการหามาตรการป้องกัน “ปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา จัดสัมมนา เรื่อง “ปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ไข่เกษ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา กล่าวรายงาน ภายในงานมีสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ ผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนา

ด้าน พลเอก สุรศักดิ์ กล่าวว่า ปัญหามลพิษทางอากาศถือเป็นปัญหาเรื้อรังของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มานานกว่า 25 ปี มิใช่พึ่งเกิดขึ้นในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเท่านั้น ซึ่งรัฐบาลที่ผ่านมาทุกรัฐบาลได้มีการดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหามาโดยตลอด แต่มาตรการส่วนใหญ่ยังเป็นมาตรการที่แก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” พ.ศ. 2562 – 2567 เพื่อให้ทุกภาคส่วนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย ซึ่งจากปัญหาที่เกิดขึ้นทางคณะกรรมาธิการได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา จึงได้จัดทำข้อเสนอแนะ และมาตรการสำคัญออกมา อาทิ การดำเนินการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่มีสภาพอากาศค่อนข้างวิกฤติ โดยมีข้อเสนอให้รถระดับมาตรฐาน Euro 3 และรถระดับมาตรฐาน Euro 4

เปลี่ยนมาใช้น้ำมันดีเซลที่มีกำมะถันไม่เกิน 10 ppm ซึ่งจะมีการระบายฝุ่นละอองลดลง การขยายพื้นที่และเวลาในการจำกัดรถบรรทุกขนาดใหญ่ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป ที่ใช้น้ำมันดีเซล ไม่ให้เข้ามาภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ทำงานนอกสถานที่ได้ เพื่อลดจำนวนการใช้รถบนท้องถนน ลดปัญหาการจราจร และฝุ่นละออง รวมถึงบังคับใช้มาตรการทางจราจรอย่างเข้มงวด ห้ามเผาชีวมวลทุกประเภทในที่โล่งโดดเด็ดขาด ให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองให้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ในกรณีที่มีปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) รุนแรงเข้าขั้นวิกฤติ ให้สามารถนำกฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปี 2535 ในมาตรา 45

มาบังคับใช้ได้ และเสนอแนะให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในระยะยาว
ทั้งนี้ ในการสัมมนา ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างหลากหลาย ซึ่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทางคณะกรรมาธิการฯ จะได้มีการรวบรวมเพื่อประกอบการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การหาแนวทางรวมทั้งมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน