วันศุกร์ ที่ 7 เดือนสิงหาคม คศ.2020

วุฒิสภา จัดเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “การเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน”

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 2501 ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา จัดเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “การเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน”

มีนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้แทนองค์กรเด็ก ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชการด้านสื่อทุกแขนง องค์กรวิชาชีพสื่อ เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้
นายวัลลภ กล่าวว่า จากสถานการณ์การเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร สื่อออนไลน์ และเกมออนไลน์ ที่หลายฝ่ายยังขาดความเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายของสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะการเล่นเกมที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมและมากเกินพอดี จนส่งผลกระทบต่อสมอง พัฒนาการตามช่วงวัย และการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ดังนั้นจึงจัดเสวนาโต๊ะกลมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องการรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนของคณะกรรมาธิการฯ ให้เป็นด้วยความรอบคอบ เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และได้รับข้อมูล ข้อเสนอแนะ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อเสนอต่อวุฒิสภาและรัฐบาลต่อไป

อย่างไรก็ตาม การเสวนาโต๊ะกลมในครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่หลากหลาย โดยเห็นตรงกันว่า รัฐบาลจะต้องกำหนดให้การเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชนเป็นวาระแห่งชาติ และผลักดันให้มีคณะกรรมการระดับชาคิที่มีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วนเป็นองค์กรขับเคลื่อน พร้อมสนับสนุนให้กลไกในทุกระดับทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สร้างความตระหนักสาธารณะ โดยจัดสรรพื้นที่สื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่ มีส่วนในกิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัยที่หลากหลาย รวมไปถึงผลักดันให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับเกม ผู้ประกอบการโทรคมนาคม และสื่อทุกแขนง ให้คำนึงถึงการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน

และร่วมกันผลักดันกฎหมายในการกำกับดูแลเกมและการประกอบกิจการเกมให้มีความเหมาะสม ไม่นำไปสู่การเกิดปัญหาต่อร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา
นอกจากนี้ ในวงเสวนายังเห็นเพิ่มเติมอีกว่า ควรจะมีการจัดทำหลักสูตรรู้เท่าทันสื่อ มีแนวทางปฏิบัติสำหรับสื่อขององค์กรวิชาชีพสื่อมาใช้บังคับ ผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ พร้อมส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคพลเมืองในการเฝ้าระวังภัยจากสื่ออย่างเข้มแข็งและกว้างขวาง รวมไปถึงจะต้องมีศูนย์ข้อมูลด้านการสร้างการรับรู้เท่าทันสื่อระดับชาติ ที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันต่อสถานการณ์ครบถ้วนในทุกมิติและเข้าถึงได้ง่าย โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ การส่งเสริม พัฒนา และปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน