วันศุกร์ ที่ 7 เดือนสิงหาคม คศ.2020

ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง

นำโดย นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ในระดับอำเภอและระดับจังหวัด เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดราชบุรี และรับฟังข้อคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้นำเสนอแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระดับจังหวัด การนำยุทธศาสตร์ชาติไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจังหวัดที่เป็นรูปธรรม โดยกล่าวถึงวิสัยทัศน์ของจังหวัดเพชรบุรี ที่ต้องการให้เป็นเมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมืองน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยวระดับประเทศ

จากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดเพชรบุรี รวมถึงมาตรการเพื่อเยียวยาผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ทั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการลงพื้นที่ไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน