วันศุกร์ ที่ 7 เดือนสิงหาคม คศ.2020

ณ จังหวัดสกลนคร คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา เดินทางไปศึกษาดูงานและสัมมนา

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวัดสกลนคร คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา เดินทางไปศึกษาดูงานและสัมมนา โดยแบ่งภารกิจเป็น 3 คณะ มีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

– คณะที่ 1 เวลา 09.00 นาฬิกา นำโดย พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปพบปะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อผลักดันการดำเนินงานให้บรรลุยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 11 ด้านการป้องและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3. เพื่อส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 4. เพื่อพบปะหารือและสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานส่วนราชการในจังหวัดเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการเำเนืนการเรื่องดังกล่าวของส่วนราชการในจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

– คณะที่ 2 เวลา 09.00 นาฬิกา นำโดย หม่อมหลวงสกุล มาลากุล รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม จัดสัมมนา เรื่อง “การเสริมสร้างธรรมาภิบาลกับคนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านทุจริต” ณ โรงเรียนสกลราชวิทยาลัย จังหวัดสกลนคร โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นวิทยากรพิเศษ

– คณะที่ 3 เวลา 10.00 นาฬิกา นำโดย นางวรารัตน์ อติแพทย์ กรรมาธิการ ได้เดินทางไปพบปะหารือกับประชาชนและผู้ประเมินภายในในประเด็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (corruption Perceptions Index : CPI) รวมทั้งมีปัญหาอุปสรรคการใช้บังคับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

จากนั้นในช่วงบ่ายคณะฯ เดินทางไปศึกษาดูงานและจัดสัมนา ณ จังหวัดนครพนม โดยแบ่งภารกิจเป็น 2 คณะ มีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

– คณะที่ 1 เวลา 13.30 นาฬิกา นำโดย หม่อมหลวงสกุล มาลากุล รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม จัดสัมมนา เรื่อง “การเสริมสร้างธรรมาภิบาลกับคนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านทุจริต” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นวิทยากรพิเศษ

– คณะที่ 2 เวลา 14.30 นาฬิกา นำโดย พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปพบปะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อผลักดันการดำเนินงานให้บรรลุยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 11 ด้านการป้องและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3. เพื่อส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 4. เพื่อพบปะหารือและสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานส่วนราชการในจังหวัดเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวของส่วนราชการในจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน