วันศุกร์ ที่ 7 เดือนสิงหาคม คศ.2020

ณ ห้องประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา

นำโดย พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ นำคณะลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมและรับฟังความคิดเห็นจาก นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะ เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อาทิ

การเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การจัดการศึกษา และภารกิจที่เพิ่มขึ้นตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรามีความพร้อมและได้ตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณละ 40 ล้านบาท
สำหรับภารกิจ ที่เพิ่มขึ้นตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่ การบริหารจัดการขยะและการพัฒนาคน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พบปัญหาในเรื่องของภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอพนมสารคามไม่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน และรถไม่เข้าจอดที่สถานีขนส่ง

จากนั้น เวลา 13.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการได้เดินทางลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา โดยมี นายพงศธร ถาวรวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา นายวิรัตน์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารงานของ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อาทิ การเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง การจัด เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการจัดการศึกษา รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน