วันศุกร์ ที่ 7 เดือนสิงหาคม คศ.2020

วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ(ตอนล่าง)

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ(ตอนล่าง)

โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพรรอง ประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พลอากาศเอก อดิศักดิ์กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการลงพื้นที่พบปะหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานแผนพัฒนาประจำอำเภอนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนและบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับและให้สอดคล้องกับหลักตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 โดยมีประเด็นรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอเพิ่มเติมจากตัวแทนประชาชนสรุปได้ดังนี้ :

– เรื่องเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน เนื่องจากพื้นที่ทำกินส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
-เรื่องปัญหาภัยแล้ง ไม่มีที่เก็บน้ำ ติดปัญหาป่าไม้พื้นที่อนุรักษ์
-เรื่องการใช้แผนที่และแนวทางการปรับให้เป็นแผนที่เดียวกัน (one map)

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ร่วมเสนอแนะข้อคิดเห็นและจะได้นำมาวิเคราะห์และดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน