วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)

นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมกับพบปะกับพี่น้องประชาชน กลุ่มวิสาหกิจหมู่บ้าน ในจุดต่างๆ ของอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้

-จุดที่ 1 เวลา 13.30 นาฬิกา ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อำเภอชาติตระการ ชั้น 2
-จุดที่ 2 เวลา 16.30 นาฬิกา พบปะพี่น้องประชาชน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง หมู่ที่ 4
-จุดที่ 3 เวลา 17.30 นาฬิกา พบปะกลุ่มวิสาหกิจประจำหมู่บ้านณ ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอย้อมคราม บ้านนาเมือง หมู่ที่ 8
โดยคณะสมาชิกวุฒิสภา ได้ชี้แจงและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนและบทบาทหน้าที่ อำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลประกอบการ พิจารณากลั่นกรองกฎหมายและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้ว ให้สอดคล้องกับหลักตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 77 โดยในวันนี้มีประเด็นที่มีการนำเสนออาทิ
-ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำสำหรับใช้ในการทำเกษตร
-ปัญหาไม่มีไฟฟ้าใช้ และไฟฟ้าดับบ่อย
-ปัญหาเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน
-ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร(ยางพารา)
ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาจะได้นำมาวิเคราะห์และดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน