วันศุกร์ ที่ 7 เดือนสิงหาคม คศ.2020

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ 19 ก.ค. 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

นายอนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมวิทยากรเพื่อการเผยแพร่ประชาธิปไตย สำหรับนวัตกรเพื่อการสอนประชาธิปไตย และให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน