วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

นายสมชาย เสียงหลาย สมาชิกวุฒิสภา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน บทบาท หน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภา ในโครงการอบรมวิทยากรเพื่อการเผยแพร่ประชาธิปไตย สำหรับนวัตกรเพื่อการสอนประชาธิปไตย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน