วันศุกร์ ที่ 7 เดือนสิงหาคม คศ.2020

ณ ห้องประชุม หมายเลข 203 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะอนุกรรมการติดตามการสร้างสรรค์การประชาสัมพันธ์วุฒิสภา ในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 203 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะอนุกรรมการติดตามการสร้างสรรค์การประชาสัมพันธ์วุฒิสภา ในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์

วุฒิสภา จัดกิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “แถลงข่าวอย่างไรโดนใจสื่อ” โดยนางบุษยา อุ้ยเจริญ ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทย เป็นวิทยากรนำเสวนา และนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานอนุกรรมการติดตามการสร้างสรรค์การประชาสัมพันธ์วุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา และบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมกิจกรรม

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาได้พบปะสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการแถลงข่าวและประเด็นให้มีความน่าสนใจ น่าติดตาม เข้าใจง่าย รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ไปสู่สาธารณชนอย่างถูกต้อง และเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญของการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของวุฒิสภาและสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของวุฒิสภาได้อย่างเหมาะสม

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน