วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ จุดแถลงข่าว ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ จุดแถลงข่าว ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล

วุฒิสภา นำโดย พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการ แถลงข่าวการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในการจัดสรรและใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนงานหรือโครงกานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม วงเงิน 400,000 ล้านบาท
นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ โฆษกคณะกรรมาธิการ กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานป.ป.ท. และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้ข้อมูลถึงขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติโครงการต่างๆ รวมถึงมาตรการในการป้องปราม ตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส คุ้มค่า ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีขั้นตอนและมาตรการต่างๆ เพื่อให้การจัดทำโครงการและใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดนี้ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง

ด้านนายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ (คณะที่ 5) กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดนี้ โดยเริ่มต้นจากการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ในโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการขนาดใหญ่ที่มีงบประมาณสูง ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 5 โครงการ วงเงินกว่า 15,000 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่, โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา โมเดล”, โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน, โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว และโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า รวมไปถึงงบอื่นๆ

ที่จะใช้ฟื้นฟูเศรษฐิกิจและสังคม 4 แสนล้านบาท ประกอบด้วย งบลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่พลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ, งบฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน, งบส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคครัวเรือนและเอกชน และงบสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนกระบวนการผลิต
อย่างไรก็ตาม พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ขอเชิญชวนประชาชน หากพบการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถแจ้งข้อมูลมายังคณะกรรมาธิการได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-8319182 โทรสาร 02-8319183 หรือ E-mail : senate9183@gmail.com หรือทางเว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา www.senate.go.th

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน