วันศุกร์ ที่ 7 เดือนสิงหาคม คศ.2020

ณ จุดแถลงข่าว ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ จุดแถลงข่าว ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น

วุฒิสภา นำโดย พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ แถลงข่าวการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมในภาวะ New Normal” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00-14.00 นาฬิกา ณ ห้องสุขเสริม สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ กรุงเทพฯ
พลเอก เลิศรัตน์ กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ตลอดจนเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนให้รับทราบเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งฉบับใหม่และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

โดยได้รับเกียรติจากรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง บรรยายพิเศษเรื่อง “การเลือกตั้งท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์แบบ New Normal” และการอภิปรายเรื่อง “ความพร้อมในการเตรียมการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในภาวะ New Normal” โดยสมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม
ด้านนายณรงค์ อ่อนสอาด กรรมาธิการ กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้จะมีการถ่ายทอดสดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook วุฒิสภา โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-8319188-9 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน