วันอาทิตย์ ที่ 9 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สภ.บ้านสร้าง อบรมเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

สภ.บ้านสร้าง อบรมเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุม อนุสรณ์ 100 ปี อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี พต.อ.รณภพ พรอรุณ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอบ้านสร้าง พต.อ.มงคล โท้เป๋า ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านสร้าง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 100 คน

โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล จำนวน 100 คน การจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากนโยบายรัฐบาล ให้มีการบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีการร่วมกันในการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรม ประกอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ปีแรก แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน แผนงานที่ 3 แผนงานการลด และป้องกันปัญหาอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่ชาติ จึงได้จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกาป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลขึ้น เพื่อเป็นการแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ มีประสิทธิภพมากยิ่งขึ้น ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี จึงกำหนดให้สถานีตำรวจในสังกัด จัดการฝึกอบรมให้กับประชาชน เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในครป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล โดยมีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม ดังนี้

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภพของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ระดับตำบล
2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชน เด็กและเยาวชน องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยเหลือสนับสนุนเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรม
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาช เด็กและเยาวชน ได้รู้เท่าทัน และสามารถป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่
4. เพื่อตอบสนองการดำเนิงานของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการป้องกันอาชญากรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน