วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายคำนูณ สิทธิสมาน ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) แถลงผลการประชุมว่า ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา

*** สรุปผลการประชุมวิปวุฒิสภา ***

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายคำนูณ สิทธิสมาน ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) แถลงผลการประชุมว่า ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 นี้ ที่ประชุมจะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ จำนวน 2 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ.การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. …. โดยจะมีการเสนอรายชื่อสมาชิกวุฒิสภาเพื่อเป็นกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภาในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ทั้ง 2 ฉบับๆ ละ 13 คน นอกจากนี้ จะมีการให้ความเห็นชอบพิธีสาร ค.ศ. 1996 ของอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลภาวะทางทะเลเนื่องจากการทิ้งวัสดุเหลือใช้และวัสดุอย่างอื่น ค.ศ. 1972
โฆษกวิปวุฒิสภา ยังได้เปิดเผยว่า ในการประชุมวุฒิสภา วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นี้ จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ตามข้อบังคับ ข้อ 105) จำนวน 15 คน อีกด้วย

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
https://tinyurl.com/y6lytbsg/download

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน