วันศุกร์ ที่ 7 เดือนสิงหาคม คศ.2020

ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน

วุฒิสภา นำโดย พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการ เข้าประชุมร่วมกับผู้บริหารจังหวัดนครพนม เพื่อติดตามการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (จังหวัดพันธุ์ใหม่) โดยมี นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้กล่าวถึงภารกิจหลัก หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการ โดยเน้นย้ำถึงการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศและแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการบริหารราชการแผ่นดิน อาทิ การลดขนาดภาครัฐให้เหมาะสม มีบริการที่สะดวกรวดเร็ว นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้บริการประชาชนในทุกมิติ หน่วยงานราชการมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน พัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ด้านนายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดนครพนม กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาจังหวัดเพื่อให้เป็นจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงว่า ส่วนราชการได้มีการปรับปรุงกระบวนการให้บริการประชาชนเพื่อให้เป็น One Stop Service ในการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ โดยในระยะเริ่มแรกจะดำเนินการที่อำเภอธาตุพนมก่อน แล้วจึงจะทยอยทำให้ครบทุกอำเภอ ซึ่งในประเด็นนี้คณะกรรมาธิการได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า การพัฒนาศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ควรดำเนินการพร้อมกันทุกอำเภอ เพื่อให้ประชาชนได้บริการอย่างสะดวก รวดเร็วในทุกพื้นที่ ขณะเดียวกันการบูรณาการข้อมูลต่าง ๆ ควรเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาการบริหารจัดการของการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครพนม โดยผู้แทนได้ชี้แจงว่า มีการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในหลายพื้นที่ อาทิ การดำเนินงานช่วยปัญหาภัยแล้ง ซึ่งได้แจกจ่ายน้ำประชาให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนไปแล้วเป็นจำนวน 2,172,000 ลิตร มีการดำเนินการขยายการผลิตน้ำประปาและพื้นที่จ่ายน้ำประปา โครงการเจาะบ่อบาดาล โครงการวางท่อน้ำดิบ พร้อมฝากให้พิจารณาเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล เพื่อนำมาดำเนินงานต่าง ๆ ตามแผนงานที่กำหนดไว้
จากนั้นในช่วงบ่ายคณะได้เดินทางไปยังโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่หนองกระตึ จังหวัดนครพนม โดยมี นางพิชญ์ณัชชา ศรีหิรัญรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และนายชิตชัย อินทรพาณิชย์ โยธาธิการจังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ โยธาธิการจังหวัดนครพนม ได้บรรยายสรุปข้อมูลการดำเนินการจัดรูปที่ดิน ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาที่ดินประมาณ 220 ไร่ ด้วยการวางผังจัดรูปที่ดินใหม่ สร้างถนนสายหลัก สายย่อย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดินขึ้น มีความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ ยังได้ฝากให้คณะกรรมาธิการ ช่วยสนับสนุนผลักดันเกี่ยวกับงบประมาณของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ซึ่งต้องนำมาใช้ในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน