วันศุกร์ ที่ 7 เดือนสิงหาคม คศ.2020

ศูนย์ข้าวชุมชนสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ร้อยเอ็ดจำกัด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ศูนย์ข้าวชุมชนสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ร้อยเอ็ดจำกัด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะทำงานจากกรมการข้าว ประกอบด้วย นางสาวปริญญา เชื้อชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น นางอุมา ประสิทธิ์วัฒนะเสรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นางสาวจิรวรรณ กมลศิลป์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด และคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการก่อสร้างโรงเรือนเพื่อรองรับเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว กำลังผลิต 8.5 ตันต่อวัน

งบประมาณตามโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 1 ศูนย์ 100 ตันเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูงของกรมการข้าว พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมแนวปลูกและฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกเมล็ดพันธุ์ ซึ่งในปีนี้ศูนย์ฯ มีเป้าหมายผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 อินทรีย์มาตรฐานสากล อันได้แก่ มาตรฐานยุโรป EU Organic มาตรฐานอเมริกา NOP: USDA Organic มาตรฐานญี่ปุ่น JAS Organic จำนวน 50 ราย พื้นที่ 498 ไร่ ผลผลิตประมาณ 150 ตัน เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกของศูนย์และจำหน่ายทั่วไป และมีแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามความต้องการของตลาดตามคำสั่งซื้อของลูกค้า นอกจากนี้ ยังได้เข้าเยี่ยมชมการผลิตข้าวคุณภาพสูงเพื่อการส่งออกตลาดยุโรป อเมริกา จีน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ตามแนวทางเกษตรอุตสาหกรรม ก่อนเดินทางต่อไปยังจังหวัดอำนาจเจริญ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน