หน่วยกองกำลังป้องกันชายแดน ทหารพราน36 ร่วมกับราษฎรบ้านห้วยต้นนุ่น อบรมพัฒนาวิชาชีพ สานสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

หน่วยกองกำลังป้องกันชายแดน ทหารพราน36 ดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาน ครั้งที่ 2 ร่วมกับราษฎรบ้านห้วยต้นนุ่น อบรมพัฒนาวิชาชีพ สานสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

 

พันตรี ไพโรจน์ อ่อนโอน ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3602 พร้อมกำลังพลต้นแบบ อบรมพัฒนาวิชาชีพและขยายผลการทาบกิ่ง ตอนกิ่ง เสียบกิ่ง ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาน ตามแนวชายแดน ครั้งที่ 2 ให้กับราษฎร บ้านห้วยต้นนุ่น เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดให้กับครอบครัวและชุมชนให้มีอาชีพเลี้ยงตนเอง ตามแนวการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โบสถ์คาทอลิคบ้านห้วยต้นนุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้เข้าร่วม 50 คน
.

 

สำหรับกิจกรรมที่ ศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3 ได้กำหนดให้หน่วยกองกำลังป้องกันชายแดนร่วมดำเนินการในโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนมี 4 แผนงาน ได้แก่ 1. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. กลุ่มงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการดำเนินโครงการปลูกป่าตามแนวชายแดน 3. กลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการฝึกอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4. กลุ่มงานอื่นๆ ด้านการจัดประเพณีวัฒนธรรม, การแข่งขันกีฬา และ งานด้านสาธารณสุข เป็นต้น

.
เป็นไปตามแนวทางของกองทัพบก ที่ได้ให้ความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงได้มอบหมายแนวทางให้หน่วยกองกำลังป้องกันชายแดน ดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานให้เป็นรูปธรรม โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบันมีจำนวน 48 หมู่บ้าน อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทหารพรานที่ 36 จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านเสาหิน ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง และ บ้านห้วยต้นนุ่น ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน