วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมมอบแนวทางตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ที่จังหวัดเชียงใหม่

รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 พร้อม ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด ร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ประชุมมอบแนวทางตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ที่จังหวัดเชียงใหม่

 

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมมอบแนวทางตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ที่จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 /รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 พร้อมด้วย พลตรี ดำรงค์ คงเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา/ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 , พลตรี วีรยุทธ กวยะปาณิก เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ให้การต้อนรับ พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานการประชุมมอบแนวทางตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33, พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 , พลตรี อุกฤษฎ์ นุตคําแหง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4, พลตรี บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 พร้อมด้วย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 , ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 , ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 , พันเอก อโณทัย ชัยมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33, พันเอก กฤติ พันธะสา ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 พันเอก นพดล วัชรจิตรบวร หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3, ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กล่าวว่า โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า และการฝึกอบรมจิตอาสา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยมีเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกป่าและปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมกันไม่ต่ำกว่า 2.68 ล้านไร่ ในพื้นที่ 76 จังหวัด ภายในปี 2570 ซึ่งจะได้ฝึกอบรมขับเคลื่อนภารกิจงานฟื้นฟูป่า รักษาต้นน้ำ และควบคุมไฟป่า โดย ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และการสาธิตการฝึกปฏิบัติปัญหาที่บังคับการ หรือ CPX การฟื้นฟูป่า รักษาต้นน้ำ และควบคุมไฟป่า ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

Nara@Isara Christian