วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง “การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหลังวิกฤต Covid-19”

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-15.00 นาฬิกา ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1-2 ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง “การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหลังวิกฤต Covid-19”

โดยมี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และ พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการท่องเที่ยว กล่าวรายงาน
การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในสถานการณ์ระหว่างและหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รวมถึงศึกษาโอกาสและปัญหาอุปสรรคในการสร้างแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ศึกษาแนวทางการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย และเพื่อเป็นการรับฟังข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแนวทางการแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการอภิปรายเรื่อง “สถานการณ์และการดำเนินงานในปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ” โดยประกอบด้วยวิทยากรจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ 1. นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2. นายสมบัติ แทนประเสริฐสุข นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค 3. นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส ที่ปรึกษาการพาณิชย์ 4. นางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกาตะวันออก และอเมริกา 5. แพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย 6. นายแพทย์สุรพงศ์ อำพันวงษ์ ที่ปรึกษาสมาคมโรงพยาบาลเอกชน 7. นายสุกษม อามระดิษ เลขานุการสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย และ 8. นายกสมาคมสปาไทย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน