วันศุกร์ ที่ 7 เดือนสิงหาคม คศ.2020

ณ อ่างเก็บน้ำคลองหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ อ่างเก็บน้ำคลองหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก

นำโดย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง (หัวหน้าคณะ) พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว เพื่อศึกษาและติดตามการดำเนินงานการก่อสร้างและการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับฟังนำมารวบรวม แยกแยะประเด็นความต้องการที่ให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยเหลือเพื่อดำเนินการต่อในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา พร้อมทั้งนำมาเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และเพื่อให้การปฏิรูปประเทศและการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ในหมวด 16 ของรัฐธรรมนูญฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้เข้าใจอย่างถูกต้องต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน