วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีลงนาม

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 2501 ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการนำผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.)

โดยมีสมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้
ประธานวุฒิสภา กล่าวว่า การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในวันนี้ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทั้งสองหน่วยงานได้บูรณาการในการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยและผลงานทางวิชาการร่วมกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของการประสานประโยชน์ทางวิชาการ เพื่อรองรับการดำเนินงานในกระบวนการนิติบัญญัติของประเทศ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ

โอกาสนี้ นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา และศาสตราจารย์นายแพทย์ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ซึ่งมีการกำหนดกรอบการดำเนินงานร่วมกันใน 4 ประเด็น ประกอบด้วย วิเคราะห์ สืบค้นและเชื่อมโยงฐานข้อมูลทางการวิจัย การวิเคราะห์ ออกแบบ และจัดกิจกรรมร่วมกันในการนำเสนอข้อมูลทางการวิจัยและข้อมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในกระบวนการนิติบัญญัติ รวมไปถึงการพัฒนาในด้านห้องสมุดและวิทยทรัพยากรเพื่อการศึกษาค้นคว้าของสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ และบุคลากรในวงงานนิติบัญญัติ พร้อมพัฒนากลไกในการติดตามการใช้ประโยชน์งานวิจัยในกระบวนการนิติบัญญัติ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน