วันศุกร์ ที่ 7 เดือนสิงหาคม คศ.2020

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง “ผู้บริโภควิถีใหม่กับการซื้อขายออนไลน์”

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องสุขเสริม สโมสรนายทหารอากาศบางซื่อ กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง “ผู้บริโภควิถีใหม่กับการซื้อขายออนไลน์”

โดยมี นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวเปิดการสัมมนา และ พลเอก วสันต์ สุริยมงคล กรรมาธิการ กล่าวรายงาน
การสัมมนาวิชาการในครั้งนี้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้บริโภคในการซื้อขายสินค้าและการให้บริการออนไลน์ รวมถึงเป็นการสร้างแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคในการซื้อขายสินค้าและการให้บริการออนไลน์ ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้บริโภคเกิดการปรับตัวสู่วิถีใหม่ (New Normal) โดยการเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ขาดคุณธรรมนำสินค้าที่ไม่มีคุณภาพมาจำหน่าย รวมถึงการแฝงตัวของมิจฉาชีพเข้ามาฉ้อโกง สร้างความเดือดร้อนเสียหายในทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก อีกทั้งผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังขาดความตระหนักรู้ในการรักษาสิทธิของตนเอง ดังนั้น คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้มีการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ในการจะประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการอภิปรายเพื่อรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 1. สภาพปัญหาในการซื้อขายสินค้าและการให้บริการออนไลน์ 2. ความเดือดร้อนของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าและการให้บริการออนไลน์ และ 3. แนวทางการแก้ไขปัญหาการซื้อสินค้าและการให้บริการออนไลน์ โดยการบูรณาการร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย 1. พลตำรวจตรี ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 2. นายชาตรี อารีวงศ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและปฏิบัติการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 3. นางรชนีกร ดำเด่นงาม ผู้อำนวยการกองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 4. นายอนุพงษ์ เจริญเวช นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และ 5. นางสาวปวรนันท์ ธัมมัญญุตานันท์ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน