วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา บรรยายในการอบรมเกษตรกรเลี้ยงปลาสลิดในนาข้าว ตามโครงการพัฒนาการผลิต และยกระดับรายได้ของเกษตรกร ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 50 ราย ซึ่งภายหลังการอบรมเกษตรกรทุกคน ได้รับมอบพันธุ์ปลาสลิด จำนวน 3,800 ตัว อาหารปลา จำนวน 3 กระสอบ

เป็นการตั้งต้น โดย ดร.รณวริทธิ์ ได้ให้แนวคิดกับเกษตรกรว่า เกษตรกรต้องทำธุรกิจ และเป็นผู้ประกอบการ ด้วยการรวมกลุ่มผนึกกำลังกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยกระบวนการแปลงผลิตผลให้เป็นผลิตภัณฑ์ผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เมื่อเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นย่อมทำให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง นำมาซึ่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนในที่สุด

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน