วันจันทร์ ที่ 10 เดือนสิงหาคม คศ.2020

หัวใจอาสาIRPCปรับปรุงภูมิทัศน์วัดบ้านดอน จังหวัดระยอง

หัวใจอาสาIRPCปรับปรุงภูมิทัศน์วัดบ้านดอน จังหวัดระยอง
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเทศบาลตำบลเชิงเนิน, กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน, คณะกรรมการวัดบ้านดอน, ชุมชนบ้านดอน และอ.ส.ม.ตำบลเชิงเนิน

ดำเนินโครงการปรับภูมิทัศน์พัฒนาวัดบ้านดอน ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง โดยนายอุทิศ ซื่อประเสริฐ เจ้าหน้าที่ส่วนชุมชนและรัฐกิจสัมพันธ์ ได้นำพนักงานหัวใจอาสาไออาร์พีซี จำนวน 114 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่บริเวณหน้าวัด ทำความสะอาดทั่วบริเวณวัดพร้อมทั้งกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยทางบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ได้สนับสนุนรถเครนเพื่อใช้ในการตัดแต่งกิ่งไม้ในที่สูง ซึ่งงานต่าง ๆ สำเร็จตามเป้าหมายภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทุกภาคส่วน
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน ด้วยความห่วงใย ใส่ใจ และแบ่งปัน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป