วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ร่วมรับฟังนโยบายตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ร่วมรับฟังนโยบายตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

.

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดทำ “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” ครอบคลุมถึงป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่น ๆ และการฝึกอบรม “จิตอาสา” เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน

 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ผอ.ศอญ.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า พร้อมมอบนโยบายการฟื้นฟูป่า รักษาต้นน้ำ และควบคุมไฟป่า ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 /รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 พร้อมด้วย พลตรี ดำรงค์ คงเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา/ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 , พลตรี วีรยุทธ กวยะปาณิก เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3, พันเอก กฤติ พันธะสา ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 พันเอก นพดล วัชรจิตรบวร หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3, พันเอก ทินชาติ สุทธิรักษ์ หัวหน้าฝ่ายข่าวศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ร่วมให้การต้อนรับ

 

 

 

โดย ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้กล่าวแสดงความยินดีที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กระทรวงมหาดไทย ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดทำ “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงให้ความสำคัญและห่วงใยในเรื่อง “น้ำ” และ “ป่า” โดยทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ พระราชทานคำแนะนำ ตลอดจนพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเยียวยาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง รวมถึงปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

 

ทั้งนี้ ในการปลูกป่าพร้อมกันทั่วประเทศ ต้องมีความร่วมมือกันตามพระบรมราโชบาย โดยในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก้ปัญหาที่ป่าต้นน้ำ ต้องมีขั้นตอนการดำเนินงาน การกำหนดพื้นที่เป้าหมาย มีแผนงานและโครงการ และผู้รับผิดชอบต้องชัดเจน สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้ รวมถึงกำหนดกิจกรรมจิตอาสา เครื่องมือ และวิธีการดำเนินงานให้มีความชัดเจน สำหรับเรื่องการแก้ปัญหาเขาหัวโล้น ให้เปลี่ยนพฤติกรรมปลูกพืช ด้านงบประมาณในการดำเนินงาน ให้พิจารณาปรับใช้ของแต่ละหน่วยงาน สำหรับเรื่องกล้าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ได้จัดเตรียมกล้าไม้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สิ่งสำคัญต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน ซึ่งประชาชนจะต้องเกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นการปลูกป่าในใจคน ได้อย่างยั่งยืน

 

สำหรับกิจกรรมภายในงานการประชุมมอบนโยบายตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ในครั้งนี้ ดร. รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้บรรยายเรื่อง “การขับเคลื่อนภารกิจงานฟื้นฟูป่า รักษาต้นน้ำ และควบคุมไฟป่า” โดยนำเสนอข้อมูลพื้นฐานในเรื่อง ดิน น้ำ ป่า ของประเทศ การบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ตามแนวพระราชดำริ โดยให้มีการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก อนุรักษ์ดินและน้ำ สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น และปลูกไม้ ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง โดยมีตัวอย่างความสำเร็จ ๖ พื้นที่ ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย​ และสุราษฎร์ธานี และนำเสนอกรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนงานฟื้นฟูป่า รักษาต้นน้ำ และควบคุมไฟป่า โดยให้นำเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

 

นอกจากนี้​ เวลา​ 13.30 น.​ ได้มีการสาธิตการฝึกปฏิบัติปัญหาที่บังคับการ (CPX) การฟื้นฟูป่า รักษาป่าต้นน้ำ และควบคุมไฟป่า โดยได้มีการจำลองสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรง และแนวทางในการบังคับบัญชาและติดตามสถานการณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดในรูปแบบ Single Command รวมทั้งการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาของหน่วยงานต่าง ๆ

จากนั้น​เวลา 15.30 น. ได้จัดให้มีพิธีตรวจความพร้อมกำลังพลโครงการปลูกป่า​ และป้องกันไฟป่า​ และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ระดับปฏิบัติการ (ระดับอำเภอ ระดับตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จำนวน 150 คน​ เสร็จแล้ว นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำกล่าวปฏิญานตน​จิตอาสาพระราชทาน​ โดยมี พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ผอ.ศอญ.) ประธานในพิธี และคณะ พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช​ อธิบดีกรมป่าไม้ , พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 / รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าวด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

22:28 Nara@Isara Christian รูป