วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา พลตรี ดุษิต ปุระเสาร์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน นำกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งต้นไม้ที่ปลูกเป็นไม้ยืนต้น จำนวน 300 ต้น

โดยมี พลตรี วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช/จิตอาสา 904, พันโท สิริชัย พรหมอยู่ หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 /จิตอาสา 904, ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 , วิทยากรจิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วย ทหารจิตอาสาพระราชทาน กองพลทหารราบที่ 4, มลฑลทหารบกที่ 39 และหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39 นำกำลังพล เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม ณ วัดอรัญญิก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๘ พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงห่วงใยคำนึงถึงความเป็นอยู่ของประชาชนอีกทั้งทรงมีพระราชปณิธานที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณวัดและเป็นการรองรับสถานปฎิบัติธรรมของวัดอรัญญิก ในการนี้กองพลทหารราบที่ 4 สนับสนุนเครื่องมือและสิ่งอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้ จัดเตรียมสถานที่ปลูกต้นไม้(ขุดหลุม) พร้อมกำลังพลจำนวน 200 นาย และจัดเตรียมต้นไม้สำหรับปลูกในการจัดกิจกรรม ฯ จำนวน 300 ต้น , มณฑลทหารบกที่ 39 จัดกำลังพลและนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 300 นาย เตรียมสถานที่ปลูก (ขุดหลุม) พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้ และ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดรถพยาบาลเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และชุดคัดครอง ไว้บริการ

สำหรับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองและ มาตรการป้องกัน เชื้อไวรัส โควิด – 19 ของหน่วย ตามคำแนะนำ ของ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน อย่างเคร่งครัด ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทำการตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย ,ฉีดพ่นแอลกอฮอร์ฆ่าเชื้อ, การเว้นระยะห่าง ของผู้เข้าร่วมตลอดห้วงการ จัดกิจกรรม ดังกล่าว โดยมี จิตอาสาพระราชทานจาก กองทัพภาคที่ 3, กองพลทหารราบที่ 4 , มลฑลทหารบกที่ 39 และหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39 จำนวน 300 นาย

 

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกันทำความดี ที่เป็นสาธารณะ ประโยชน์ต่อสังคม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีมีวินัย เสียสละ เอื้อเฟื้อมีน้ำใจต่อกัน รักษาชาติบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันทำความดี พัฒนาท้องถิ่นของตนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี

 

 

 

22:55 Nara@Isara Christian รูป