วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

หัวหน้าฝ่ายข่าวศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 บรรยาย หัวข้อ ” การพัฒนาหนทางปฏิบัติ และ การวิเคราะห์หนทางปฏิบัติ ” ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

หัวหน้าฝ่ายข่าวศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 บรรยาย หัวข้อ ” การพัฒนาหนทางปฏิบัติ และ การวิเคราะห์หนทางปฏิบัติ ” ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

พันเอก ทินชาติ สุทธิรักษ์ หัวหน้าฝ่ายข่าวศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยาย ชั่วโมงวิชา ” การพัฒนาหนทางปฏิบัติ และ การวิเคราะห์หนทางปฏิบัติ ” ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ การวางแผนฟื้นฟู รักษาป่าต้นน้ำ และควบคุมไฟป่า สร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ รวมทั้งสร้างและขยายเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน มอบหมายให้โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมหารือและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูพื้นที่ป่าและแก้ไขปัญหาไฟป่า จึงได้มอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ กรมป่าไม้ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า โดยครอบคลุมถึงป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่น ๆ ขึ้นมา

อีกทั้งเพื่อสร้างผู้นำเครือข่ายจิตอาสาพระราชทานทุกภาคส่วนให้มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้ง สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ สามารถสร้าง และขยายเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งในการที่จะร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่า ได้อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

จากปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นล้วนมีสาเหตุมาจากฝีมือมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บหาของป่า การปศุสัตว์ การล่าสัตว์ การบุกรุกถือของพื้นที่ และการเกษตร ส่งผลให้พื้นที่ป่าเกิดความเสื่อมโทรม ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ป่าไม้ลดลง การฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลาย การรักษาแหล่งต้นน้ำลำธาร การแก้ไขปัญหาไฟป่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าขึ้น โดยเป็นโครงการที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดขึ้น​ระหว่างวันที่​ 19 – 23​ กรกฎาคม​ 2563

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรฝึกอบรม “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า จะใช้เวลาฝึกอบรม 5 วัน และจัดให้มีการฝึกอบรมทั่วประเทศ ซึ่งระยะเร่งด่วน (ภายใน กรกฎาคม 2563) จะดำเนินการในพื้นที่ 56 อำเภอ 12 จังหวัด แบ่งเป็น 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จ.เชียงใหม่, จ.เชียงราย, จ.แม่ฮ่องสอน, จ.ลำปาง, จ.ลำพูน, จ.แพร่, จ.น่าน, จ.พะเยา, จ.ตาก ส่วนพื้นที่จังหวัดภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช, จ.พัทลุง, จ.นราธิวาส

09:04 Nara@Isara Christian รูป