วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ร่วมกับ เครือข่ายราษฏรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.) บ้านห้วยต้นนุ่น และ บ้านแม่กิ๊ เข้ารับคัดเลือกหมู่บ้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อขอพระราชทานธง พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ร่วมกับ เครือข่ายราษฏรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.) บ้านห้วยต้นนุ่น และ บ้านแม่กิ๊ เข้ารับคัดเลือกหมู่บ้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อขอพระราชทานธง พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต

คณะกรรมการลงพื้นที่คัดเลือกหมู่บ้านหรือชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และบุคคลที่มีผลงานในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจำปี 2563 โดยมี นายวิโรจน์ ชาญเชิงพาณิชย์ ผู้แทนกรมป่าไม้ เป็นประธาน สำหรับคณะกรรมการประกอบด้วย พันโท วิเชียร ขันทอง ผู้แทนกองทัพภาคที่ 3 นายมิตร อุตมะ ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ในการนี้ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3602 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 นำกำลังพล ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอขุนยวม , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่เงา ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ในการขอพระราชทานธง พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยต้นนุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอพระราชทานธง พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” ชั้นที่ 1และที่บ้านแม่กิ๊ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอพระราชทานธง พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” ชั้นที่ 2

สำหรับโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า โดยกองทัพภาคที่ 3 จัดขึ้น เป็นโครงการที่ร่วมดำเนินการจัดทำโดยกองทัพภาค กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่มีพระราชประสงค์เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายป่า มาเป็นผู้ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนได้ และเมื่อมีการจัดตั้งองค์กรในการดูแลรักษาป่าไม้อย่างได้ผล จะได้รับการพิจารณาให้เข้ารับพระราชทาน “ธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต”


12:48 Nara@Isara Christian รูป