วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กรมทหารพรานที่ 36 อบต.แม่คะตวน ร่วมกับ อบต.แม่สามแลบ จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมทหารพรานที่ 36 อบต.แม่คะตวน ร่วมกับ อบต.แม่สามแลบ จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

กรมทหารพรานที่ 36 จัดกำลังพล ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน , องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ดำเนินการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ ในระหว่าง วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2563 มีผู้เข้ารับการอบรม รวมจำนวน 100 คน ณ ห้องอบรม กองร้อยทหารพรานที่ 3601 ค่ายเทพสิงห์ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการสาธิตฝึกปฏิบัติ


สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัย ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่เป็นรูปธรรมและมีมาตรฐานเดียวกัน

ขณะเดียวกันเพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ นอกจากเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็ว

12:51 Nara@Isara Christian รูป