วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ด..ร่วมใจ.จัดโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้และปลูกป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

ร้อยเอ็ด..ร่วมใจ.จัดโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้และปลูกป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันศุกร์ที่(24 กรกฎาคม 2563)เวลา09.00 น. ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลรอบเมือง.โดยมีนางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกอบต.รอบเมือง ประธาน นาย สหัสวรรษ แซ่เล้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ในนามประธานคณะกรรมการ จัดทำพร้อมด้วยนาย วิจิตรแก้ว กาหลง พัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด( ผู้นำอช.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด)เจ้าหน้าที่จิตอาสาเข้าร่วมปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้และปลูกป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯโดยในครั้งนี้ท่าน”พัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด” ได้มอบต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯกับท่านนายก.อบต.รอบเมืองและกำนัน, ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลรอบเมืองได้เข้าร่วมพิธี โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้และปลูกป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันนี้ สืบเนื่องจากในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้จัดทำโครงการโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้โดยมี นางอุไรพร ขมิ้นทอง รองนายก.อบต.รอบเมืองกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์,

1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563
2. เพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกปลูกต้นไม้และปลูกป่าในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อป้องกันบริเวณที่มีแนวโน้มที่จะเกิดการเคลื่อนตัวของดินการชะล้างและการพังทลายของดิน
4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกหญ้าแฝกปลูกต้นไม้และปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรดินน้ำและสิ่งแวดล้อม
5. เพื่อดำเนินการตามนโยบายสาธารณะด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นการพัฒนาขับเคลื่อนสู่ตำบลสุขภาวะขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองซึ่งในนามของประธานคณะกรรมการจัดงานบุญขอขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในโอกาสนี้ด้วย
เริ่ม การปลูกหญ้าแฝกปลูกต้นไม้และปลูกป่าในช่วงเวลา 10.00 น.ถึง 12.00 น.โดยรอบบริเวณงานพร้อมสานต่อแนวทางทฤษฎีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสืบไปฯ

/////////////
ภาพ/ข่าว:ศรีไพร ทูลธรรม:(ผู้นำอช).ตำบลโนนรัง:สื่อประชาสัมพันธ์งาน(ผู้นำอช.)อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด/จิตอาสาพระราชทาน101