วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

นำโดย พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง พร้อมด้วยนายกรรณภว์ ธนภรรควิน และพลเรือเอก นพดล โชคระดา ประชุมหารือร่วมกับนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด้านหมอกควัน ด้านภัยแล้ง การติดตามการดำเนินงานของจังหวัดลำปาง จากการลงพื้นที่ครั้งที่ผ่านมาของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ประเด็นความเดือดร้อนของประชาชนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และประเด็นการขาดแคลนวัตถุดิบ (ดินขาว) ที่ใช้ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
ทั้งนี้ ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการลงพื้นที่ คณะกรรมการฯ จะนำไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน