วันจันทร์ ที่ 10 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กลุ่มชาติพันธ์ 3 หมู่บ้าน ตามแนวชายแดนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ. แสงสงค์. ข่าว
กลุ่มชาติพันธ์ 3 หมู่บ้าน ตามแนวชายแดนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

24 กรกฏาคม 2563 เวลา 1000น
ศป.บส.ชน. รวมพลังมวลชนกลุ่มชาติพันธ์ 3 หมู่บ้าน ตามแนวชายแดนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10
นิพนธ์ ธาราวุฒิ รอง เสธนาธิการ ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

โดยปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติถวายแด่พระองค์ท่าน ณ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านห้วยลึก หมู่ 7 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยมีนายชัชวาลย์ พุทธโธ นายอำเภอเชียงดาว เป็นประธาน มีส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ และนักเรียนโรงเรียนมิตรมวลชน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน
ทั้งนี้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับชาวบ้านที่มีการดูแลรักษาป่า เพื่อเป็นป่าต้นน้ำรักษาความชุ่มชื้นให้กับดินและเป็นป่าที่สมบูรณ์ต่อไป