วันศุกร์ ที่ 7 เดือนสิงหาคม คศ.2020

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ โรงเรียนบ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

นำโดย พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง พร้อมด้วยนายกรรณภว์ ธนภรรควิน และพลเรือเอก นพดล โชคระดา สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับมูลนิธิการต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนและเยาวชนช่อสะอาดรักษ์ประชาธิปไตย

นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิการต่อต้านการทุจริต ลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นหมู่บ้านและตำบลช่อสะอาด เพื่อรับฟังแนวทางการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง หมู่บ้านตัวอย่างด้านเกษตรอินทรีย์ วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่า ตลอดจนรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ โดยข้อมูล ข้อคิดเห็น

และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการลงพื้นที่ คณะกรรมการฯ จะนำไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป
โอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่นางสาวกัณห์ญาวีพ์ ศิริน่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อใช้สำหรับการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนบ้านสามขาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน