วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ทหารจิตอาสา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 ชาวแม่ฮ่องสอน และจิตอาสาร่วมใจปลูกต้นไม้ในโครงการ “ปลูกป่าและป้องกันไฟป่า”

ทหารจิตอาสา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 ชาวแม่ฮ่องสอน และจิตอาสาร่วมใจปลูกต้นไม้ในโครงการ “ปลูกป่าและป้องกันไฟป่า”

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน ร่วมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน ที่ สนามกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน (บ้านป่าปุ๊) ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมปลูกต้นไม้

เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้ความสำคัญและห่วงใยในเรื่องน้ำและป่าเนื่องจากการสูญเสียพื้นที่ป่าต้นน้ำเป็นสาเหตุหลักที่ของปัญหาอุทกภัย และภัยแล้งที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ได้มีการจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันนี้ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยกำหนดพื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟู และมีพื้นที่สีเขียวนอกเขตป่าภายใต้โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่าเพิ่มขึ้น รวมจำนวนไม่ต่ำกว่า 2.69 ล้านไร่ ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ชนิดต้นไม้ที่ปลูกส่วนใหญ่เป็น ต้นมหาพรหมราชินี และหญ้าแฝก