วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ทหารจิตอาสากองร้อยทหารพรานที่ 3605 ร่วมปลูกป่าตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ทหารจิตอาสากองร้อยทหารพรานที่ 3605 ร่วมปลูกป่าตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กองร้อยทหารพรานที่ 3605 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน
จัดกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันติคีรี หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอแม่ลาน้อย คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหัวลา และประชาจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน โดยมี ดร.ชูชาติ คำมา นายอำเภอแม่ลาน้อย เป็นประธาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ผู้นำท้องถิ่น เยาวชน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด นอกจากนี้ยังสร้างความสามัคคีในชุมชน สนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการให้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยการวางแนวทางการอนุรักษ์และการพัฒนาที่ยั่งยืน