วันศุกร์ ที่ 7 เดือนสิงหาคม คศ.2020

คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

วุฒิสภา นำโดย นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงานการแก้ปัญหาภัยแล้งที่อ่างเก็บน้ำห้วยยอยและอ่างเก็บน้ำห้วยเฮือ ฝายชะลอกั้นลำน้ำยม ณ ดอยผี บ้านห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยเดินทางศึกษาดูงานตามจุดต่างๆ ดังนี้

จุดที่ 1 อ่างเก็บน้ำห้วยเฮือ/ฝายซีเมนต์ชอย
จุดที่ 2 ฝายซีเมนต์ชอยสวนลุงแปง
จุดที่ 3 ประตูระบายน้ำหนองหลวง
จุดที่ 4 ประตูระบายน้ำหนองใหม่
จุดที่ 5 ประตูระบายน้ำหนองน้อย
จุดที่ 6 จุดสูบน้ำ ดอยผี และ
จุดที่ 7 บริเวณสร้างฝายบ้านลูนิเกต

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน