วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ และนางประยูร เหล่าสายเชื้อ กรรมาธิการ พร้อมด้วยที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการและเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ผู้มีความหลากหลายทางเพศ และผู้ด้อยโอกาส ได้เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อติดตามการดำเนินงานของบ้านเกร็ดตระการ โดยมี นางรัตนา นนทะปัทมะดุลย์ ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองฯ ให้การต้อนรับ ซึ่งผลจากการประชุมทำให้คณะกรรมาธิการได้รับทราบการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของบ้านเกร็ดตระการ อาทิ การคัดแยกเหยื่อ การส่งกลับคืนสู่ภูมิลำเนา ในการนี้ คณะกรรมาธิการจะได้นำข้อมูล และสภาพปัญหาไปประกอบการพิจารณาศึกษาและดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน