วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

วุฒิสภา นำโดย นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำชุมชน โดยเดินทางไปโรงเรียนกีฬา อบจ.แพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์ โดยมีรองนายก อบจ.แพร่ กล่าวต้อนรับ

ทั้งนี้ ได้รับฟังรายงานสรุปจากเครือข่ายการจัดการน้ำชุมชนตำบลห้วยหมาย เครือข่ายการจัดการน้ำชุมชนตำบลทุ่งแค้ว เครือข่ายการจัดการน้ำชุมชนอ่างเก็บน้ำห้วยเฮือ และเครือข่ายการจัดการน้ำชุมชนอ่างเก็บน้ำห้วยยอยผู้นำชุมชนตำบลทุ่งแค้ว จังหวัดแพร่

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน